INFORMATION ข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

การบริหารงาน

โครงสร้างการบริหาร / วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เป้าหมาย

รอบรั้วโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน / สัญลักษณ์ / ทำเนียบผู้บริหาร / กรรมกา

ชุมชนปากน้ำประแส

สภาพชุมชน / ประวัติ / วัดตะเคียนงาม

งานสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ / ข้อมูลนักเรียน / แผนที่ / เขตบริการ

LASTEST NEWS

ข่าวสาร/ภาพกิจกรรม ของโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ทั้งหมดคลิกที่นี่


โครงการพัฒนากระบวนการคิดด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้สู่เมืองเศรษฐกิจฯ

เครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จัด โครงการพัฒนากระบวนการคิดด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้สู่เมืองเศรษฐกิจ EEC กิจกร


  Read More

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2562

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้


  Read More

ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง ร.10

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ นำคณะครู นักเรียนระดับชั้น อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 599 คน ร่วมใจประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ


  Read More

โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจิตตศึกษา 62

นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นประธานเปิด พร้อมให้โอวาทแก่ ผู้บริหาร และคณะครู เครือข่ายก


  Read More

อบรม Kidbright เครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ 62

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำคณะครูนักเรียน เข้าร่วมการอบรมในโครงการ การพัฒนากระบวนการคิดด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้สู่เมืองเศรษฐกิจ EEC เครือ


  Read More

อบรมขยายผลเครือข่ายห้องเรียนรู้นวัตกรรมพัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล 62

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง 2 จัดอบรมการขยายผลเครือข่ายห้องเรียนรู้นวัตกรรมพัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัต


  Read More

FACT SHEETข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62

94
อนุบาล

จำนวนนักเรียนอนุบาล

394
ประถมศึกษา

จำนวนนักเรียนประถมศึกษา

111
มัธยมศึกษา

จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา 1-3

599
จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น

34
ครูและบุคลากร

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

6
อื่นๆ

นักการ แม่บ้าน แม่ครัว

รวม Link จาก สพป.ระยอง เขต 2