ตุลาคม 15, 2019

กรรมการสถานศึกษา

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1

นายนพรัตน์ เอื้อตระกูล

ประธานกรรมการ
2

นายไพรัตน์ บางสถิตกุล

รองประธานกรรมการ
3
นายจิตร เนินไชย
กรรมการ
4

นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล

กรรมการ
5
นายสมศักดิ์ งามสง่า กรรมการ
6
นายสุธี เอื้อเฟื้อ กรรมการ
7
นางกาญจนา เอื้อตระกูล กรรมการ
8
นางสาวอารยา รอบรู้ กรรมการ
9

นายสุรพงษ์ เอื้อเฟื้อ

กรรมการ
10
นางสาวนรา ชาญวัฒถาภรณ์ กรรมการ
11

นายภาณุ ธนะสาร

กรรมการ
12
นายประสาท เนินไชย กรรมการ
13
พระปลัดสมพร ภทฺทวโร กรรมการ
14

นายประพนธ์ ถนอมศักดิ์

กรรมการ
15

นางอัญชลี สารสุวรรณ์

กรรมการและเลขานุการ