ตุลาคม 15, 2019

กลุ่มงานภายใน

  1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  2. กลุ่มบริหารบุคคล
  3. กลุ่มบริหารวิชาการ
  4. กลุ่มบริหารงบประมาณ
  5. งานประชาสัมพันธ์
  6. งานห้องสมุดงานแนะแนว