ตุลาคม 15, 2019

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

1. นายปัตร บัณฑิตวงศ์
2. นายเจี๋ยน กสิกรรม
3. นายเขื่อง วงศ์เดช
4. นายถวน บรรจงอักษร
5. นายลำไย ดาวจินดา
6. นายเขื่อง วงศ์เดช
7. นายดำรงค์ เฉลิมวงศ์
8. นายเขื่อง วงศ์เดช
9. นายสง่า ปรีชา
10.นายประยูร เจริญชนม์
11. นายวิจิตร์ จิตร์เครือ
12. นายสมนึก คงเจริญ

23 กันยายน 2468 – 2 สิงหาคม 2471
3 สิงหาคม 2471 – 14 พฤศจิกายน 2471
15 พฤศจิกายน 2471 – 20 เมษายน 2480
21 เมษายน 2480 – 2 กรกฎาคม 2480
3 กรกฎาคม 2480 – 2 พฤษภาคม 2482
3 พฤษภาคม 2482 – 30 กันยายน 2489
1 ตุลาคม 2489 – 30 เมษายน 2490
1 พฤษภาคม 2490 – 30 เมษายน 2499
1 พฤษภาคม 2499 – 8 สิงหาคม 2527
22 มีนาคม 2528 – 24 ธันวาคม 2544
25 ธันวาคม 2544 – 3 พฤศจิกายน 2548
3 พฤศจิกายน 2548 – 15 ตุลาคม 2553

 

13. นางอัญชลี สารสุวรรณ์
ดำรงตำแหน่งวันที่ 15 ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน