ตุลาคม 15, 2019

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ตั้งขึ้นเมื่อ 23 กันยายน 2468 โดย ขุนบูรพาภิผล นายอำเภอแกลง ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้น สร้างเป็นอาคารชั่วคราวใกล้บริเวณ วัดตะเคียนงาม ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดตะเคียนงาม” ต่อมาอาคารเรียน ได้ชำรุดทรุดโทรมลง พระครูเฮ้า ไกรแก้ว เจ้าอาวาสวัดตะเคียนงาม พร้อมด้วยราษฎรจึงได้ย้ายโรงเรียนมาสร้างใหม่ในที่ดินของนายฉิม การุญ ซึ่งได้บริจาคที่ดินของตนประมาณ 10 ไร่

  โดยสร้างเป็นอาคารถาวรใต้ถุนสูง 5 ห้องเรียนแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2484 และอาคารถาวรได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อพ.ศ.2488 เป็นแบบ ป.2 พิเศษ ขนาด 10 ห้องเรียน สมัยพระครูโฆษิตวิริยคุณ (แหวน วงศ์ทิม) เจ้าอาวาสองค์ต่อมา โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ
โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวัดตะเคียนงามไกรแก้วราษฎร์รังสรรค์”
ต่อมาปี พ.ศ. 2524 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
จนถึงปัจจุบัน ครั้งแรกโรงเรียนดำรงอยู่ด้วยเงินศึกษาพลี สังกัดกระทรวงธรรมการ
ต่อมาได้โอนไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทรวงมหาดไทย
และโอนกลับมา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ 1 ตุลาคม 2523 จนถึงปัจจุบัน มีลำดับความเป็นมาดังนี้

ปี พ.ศ. 2468 เปิดเรียนครั้งแรกในระดับ ป.1 – 4 สังกัดกระทรวงธรรมการ
ปี พ.ศ. 2497 เปิดสอนชั้นเด็กเล็กอีก 1 ชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2502 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2503 เปิดสอนชั้น ป.5 แทนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2506 ประกาศให้เป็นโรงเรียนศึกษาภาคบังคับถึงชั้น ป.7
ปี พ.ศ. 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2521 เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ เป็นภาคบังคับถึง ป.6
ปี พ.ศ. 2523 โอนไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2524 เป็นโรงเรียนชุมชน
ปี พ.ศ. 2535 เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาต่อจาก ป.6 เป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2539 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – 2 ระดับก่อนประถมศึกษา 2 ปี

 

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนตั้งอยู่ เลขที่ 223 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีที่ดินของโรงเรียน พื้นที่ประมาณ 25 ไร่ โดยวัดตะเคียนงามให้ยืมใช้ประมาณ 15 ไร่

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน

1. นายปัตร บัณฑิตวงศ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2468 ถึง 2 สิงหาคม 2471 รวม 2 ปี 10 เดือน 9 วัน
2. นายเจี๋ยน กสิกรรม
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2471 ถึง 14 พฤศจิกายน 2471 รวม 3 เดือน10 วัน
3. นายเขื่อง วงศ์เดช
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2471 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2480 รวม 8 ปี 5 เดือน 15 วัน
4. นายถวน บรรจงอักษร
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2480 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2480 รวม 2 เดือน 11 วัน
5. นายลำไย คามจินดา
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2480 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2482 รวม 1 ปี 9 เดือน 29 วัน
6. นายเขื่อง วงศ์เดช
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่(ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2482 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2489 รวม 7 ปี 4 เดือน 29 วัน
7. นายดำรงค์ เฉลิมวงศ์
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2489 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2490 รวม 6 เดือน 29 วัน
8. นายเขื่อง วงศ์เดช
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2490 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2499 รวม 8 ปี 11 เดือน 29 วัน
9. นายสง่า ปรีชา
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2499 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2527 รวม 28 ปี 3 เดือน 8 วัน
10. นายประยูร เจริญชนม์
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2527 และผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2532
ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2544 รวม 17 ปี 4 เดือน 14 วัน
11. นายวิจิตร์ จิตร์เครือ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2544
ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 รวม 3 ปี 10 เดือน 7 วัน
12. นายสมนึก คงเจริญ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2553

 


13. นางอัญชลี สารสุวรรณ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ถึงปัจจุบัน