ตุลาคม 15, 2019

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

” คุณธรรมนำความรู้ พัฒนาครูสู่มาตรฐาน สานสัมพันธ์ชุมชน ฝึกฝนเทคโนโลยี วิถีชีวิตพอเพียง”

 

ปรัชญาโรงเรียน

“เรียนสนุก สุขภาพดี มีปัญญา มารยาทงาม สืบสานสามัคคี สำนึกดีสู่ชุมชน”

 

คำขวัญนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

“เรียนดี มีพลานามัย สร้างวิสัยทัศน์ พัฒนาคุณธรรม”

 

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาโดยมุ่งเม้นคุณธรรมนำความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
3. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนยึดเป็นหลักในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และจรรยาบรรณครู
5. จัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน
6. ให้บริการชุมชนและองค์กรชุมชน ในด้านวิชาการ เทคโนโลยี สถานที่ และบุคลากร

 

เป้าประสงค์ (Goal)

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และภูมิใจในความเป็นไทย
2. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์สอดคล้องคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา
และมีคุณสมบัติตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
3. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสมกับครอบครัวและชุมชน
5. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. ครูได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7. โรงเรียน ชุมชน และองค์ท้องถิ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน