ตุลาคม 15, 2019

สภานักเรียน

รายชื่อสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 1. เด็กชายนภดล ทองสร้อย
 2. เด็กหญิงอารียา คูณขุนทด
 3. เด็กชายอรรณพ ขจรพฤกษ์
 4. เด็กชายกฤษฎา เอ็นดู
 5. เด็กชายนราธิป แสนทวีสุข
 6. เด็กหญิงสุภิศรา ชุมนุมพร
 7. เด็กหญิงปวิตรา นิมานนท์
 8. เด็กหญิงศรุตา ผ่อนดี
 9. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ภู่ระหงษ์
 10. เด็กหญิงกมลพรรณ การดี
 11. เด็กหญิงวีณา แก้วโม้
 12. เด็กชายอดุล ถนอมวงษ์
 13. เด็กชายปฏิพัทธ์ ประโมทะกะ
 14. เด็กชายคุณากร สุขยืด
 15. เด็กชายวราวุธ บังเกิดลาภ
 16. เด็กชายโสภณวิชญ์ ใจเย็น
 17. เด็กชายเมืองแมน เอื้อเฟื้อ
 18. เด็กชายฉัตรชัย จันทนา
 19. เด็กชายวรพรต พัฒนกิจ
 20. เด็กชายอนุสิทธิ์ รัตนราศรี