ตุลาคม 15, 2019

อาคารสถานที่

อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง

 

อาคารศูนย์การเรียนไกรแก้วราษฎร์รังสรรค์ เป็นอาคารที่ก่อสร้างจากการบริจาค ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5,850,000 บาท ภายในจัดเป็นห้องสมุดกลาง 1 ห้อง ห้องประชุมและห้องเรียนรวม ขนาด 120 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้อง PEER CENTER จำนวน 1 ห้อง และ ห้องโค้ดดิ้ง 1 ห้อง

 

อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
เป็นอาคารรวบรวมผลงานทางวิชาการ รางวัล แฟ้มเอกสารสำคัญ เช่น แผนการสอน หลักสูตรโรงเรียน ผลงานนักเรียน เป็นต้น

 

อาคารดอกแก้ว เป็นอาคารเก่าแก่ ปัจจุบันกำลังปรับปรุงเป็น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านลุ่มน้ำประแสร์

อาคารเฟื่องฟ้า เป็นอาคารแบบสปช. 105 ขนาด 8 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3

อาคารชวนชม เป็นอาคารแบบ สปช.2/28 ขนาด 12 ห้องเรียน ใช้เป็นสำนักงานบริหาร ห้องประชุมขนาด 40 ที่ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

อาคารดอกรัก เป็นอาคารก่อสร้างเอง ใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 – 2 จำนวน 4 ห้อง

อาคารพุทธรักษา เป็นอาคารแบบ สปช.2/28 ขนาด 12 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และห้องพลศึกษา ห้องคณิตศาสตร์ ห้องศิลปวัฒนธรรม ห้องการงานอาชีพ

อาคารบุษกร เป็นอาคารก่อสร้างเอง ใช้เป็นร้านค้าสหการณ์ของโรงเรียน

อาคารกาญจนาภิเษก เป็นอาคารอเนกประสงค์ แบบ 206/28ใช้เป็นห้องประชุมใหญ่ สถานที่เรียนและฝึกซ้อมกีฬาในร่ม และสถานที่จัดกิจกรรมของนักเรียนและชุมชนชาวประแส

อาคารเขื่องวงษ์เดช เป็นหอประชุมที่สร้างจากเงินบริจาค ใช้เป็นห้องประชุม สามารถจุคนได้ประมาณ 200-300 คน และเป็นสถานที่จัดอบรม จัดกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

ส้วมภายนอกอาคาร จำนวน 4 หลัง 25 ที่

อาคารดนตรี เป็นอาคารสร้างด้วยเงินบริจาค ขนาด 9 x 9 เมตร

อาคารเกษตร เป็นอาคารสร้างด้วยเงินบริจาค ขนาด 4 ห้อง ใช้เป็นห้องปฏิบัติการงานเกษตร และโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรือน

โรงอาหาร “รวมน้ำใจ เพื่อเยาวชนประแส” งบประมาณปรับปรุง จำนวน 527,018 บาท นำโดยคุณกิตติชัย ตันเจริญลาภ
ใช้เป็นที่รับประทานอาหารสำหรับครูและนักเรียน

หอพระประจำสถานศึกษา

ศาลา 8 เหลี่ยม เป็นศาลาที่สร้างด้วยเงินบริจาค 2 หลัง ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน และเป็นที่พักผ่อนของครูและนักเรียน


ศาลา “ยายหยง-ก๋งเหลี่ยง” เป็นศาลาที่สร้างด้วยเงินบริจาค ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/ที่พักผ่อนของครู นักเรียน และผู้ปกครองอาคารแสงเจริญ เป็นอาคารที่สร้างด้วยเงินบริจาคโดยนายวัลลภ นางจารุวัส แสงแก้ว จำนวน 500,000 บาท ขนาด 6 x 9 เมตร ใช้เป็นอาคารพยาบาล สำหรับดูและรักษาพยาบาลนักเรียนที่เจ็บป่วย เบื้องต้น