พฤศจิกายน 17, 2019

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม โดยการบริหารของ ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ดำเนินงานตามแนวทาง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมอบหมายครูประจำชั้น ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และคัดกรอง จนมีนักเรียนได้รับ การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนถึง 37 ราย และดำเนินการมอบเงินแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง

ชมภาพทั้งหมดที่นี่