ตุลาคม 15, 2019

ศูนย์ STEM ปฐมวัย รอบที่ 4 หลักสูตรสะเต็มศึกษา

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จัดการอบรมการสอนสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ใน รอบที่ 4 หลักสูตรสะเต็มศึกษา โดยมีครูผู้สอนและผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรม จำนวน 64 ท่าน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่