ตุลาคม 15, 2019

ศูนย์ STEM ปฐมวัย รอบที่ 4 หลักสูตรสะเต็มศึกษา

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษ …

Read More